واکنش دهنده محدود کننده و اضافی

حجم فایل : 458.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا واکنش دهنده محدود کننده و اضافی جهت حل مسائل محدود کننده و اضافی: الف) ابتدا همه واحدهای داده شده را تبدیل به مول می کنیم. ب) مول به دست آمده برای هر یک از واکنش دهنده ها را تقسیم بر ضریب موازنه همان واکنش دهنده می نمائیم. هر کدام کوچک تر شد، حتماً واکنش دهنده محدود کننده است. نکات طلایی: 1- همیشه، هنگامی که در مورد هر 2 واکنش دهنده به ما اطلاعات عددی داده می شود، به این معناست که حتماً باید واکنش دهنده محدود کننده را پیدا کنیم. 2- پس از پیدا کردن محدود کننده، استوکیومتری فقط با محدود کننده بسته می شود. مثال 1: در واکنش زیر گرم با منیزیم، برای تهیه خالص وارد واکنش شده اند. کدام یک واکنش دهنده محدود کننده است؟ و از واکنش دهنده اضافی چند گرم باقی می ماند؟ برای تولید آمونیاک کلسیم سیانید با آب مخلوط شده، واکنش می دهند. به طور کامل انجام شود، حساب کنید واکنش دهنده محدود کننده کدام است؟ و چند گرم اگر واکنش آمونیاک تولید می شود؟ پایان...